Posh Spice and David Beckham at Best Buy: Boycott Motorola! Boycott Israel!